Σχετικά με

Ο αθλητισμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών, αφού προάγει σημαντικές αξίες, την κοινωνική ένταξη και έναν πιο υγιή τρόπο ζωής. Ωστόσο, η βία στον αθλητισμό παραμένει ένα ανησυχητικό φαινόμενο λόγω και της περιορισμένης εφαρμογής μέτρων πολιτικής προς αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο στόχος του ACTIVE είναι να προωθήσει την ενσωμάτωση πολιτικών προστασίας των παιδιών από αθλητικούς συλλόγους, οργανώσεις εξωσχολικών δραστηριοτήτων καθώς και ψυχαγωγικούς συλλόγους που εργάζονται με παιδιά.

Βελτίωση της γνώσης των αθλητικών οργανώσεων σχετικά με την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών στον τομέα του αθλητισμού

Ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του αθλητισμού στην πρόληψη των περιπτώσεων βίας κατά των παιδιών στον τομέα του αθλητισμού

Το Active θα πετύχει μέσω των ακόλουθων ενεργειών:

Εντοπισμός των κενών και των αναγκών σχετικά με τις πολιτικές προστασίας των παιδιών σε αθλητικά περιβάλλοντα

Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου αυτο-αξιολόγησης, το οποίο θα βοηθήσει τις αθλητικές οργανώσεις να αξιολογήσουν τις πολιτικές προστασίας των παιδιών

Ανάπτυξη προγράμματος δημιουργίας ικανοτήτων για επαγγελματίες του αθλητισμού προκειμένου να προληφθεί και να καταπολεμηθεί η βία κατά των παιδιών σε αθλητικά περιβάλλοντα

Ακπόνηση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας δικτύων οργανισμών για τη δημιουργία ασφαλέστερων περιβαλλόντων για παιδιά που ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ